Vil du være med å aksjonere for Repparfjord og Førdefjorden?

Regjeringen vil bruke to nasjonale laksefjorder som søppelplass for gruveindustrien. Her kan du lese mer om sakene, og skrive deg på aksjonsliste.

Skriv deg på aksjonsliste her

Regjeringen har gitt tillatelse til gruveselskapet Nussir ASA til å etablere kobbergruve ved Repparfjorden i Troms og Finnmark. Gruva er planlagt i et viktig reindriftsområde som brukes av reindriftsutøvere som allerede har sitt eksistensgrunnlag presset. Avfallet skal dumpes i Repparfjorden – en nasjonal laksefjord som også er gyteområde for kysttorsk og oppvekstområde for flere andre arter. 

Nå varsler Nussir ASA at de er klare for å sette spaden i jorda sommeren 2021. Da skal vi være klar! Vi har etablert protestleir ved fjorden for å vise motstand og være klare for aksjoner. 

Den andre fjorden som står i fare er Førdefjorden i Vestland. Gruveselskapet Nordic Mining har fått tillatelse til å dumpe 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden i Sogn og Fjordane. De har nå søkt om driftskonsesjon, og regner med at de vil starte opp i løpet høsten 2021. 

Skriv deg på aksjonsliste her

Mer om Repparfjord:

14. februar 2019 ga regjeringen grønt lys for gruva i Kvalsund, og dumping av 30 millioner tonn giftig avfall i Repparfjord i Finnmark. Vi ser på sivil ulydighet som siste utvei for å redde fjordene, så langt står over 4600 mennesker på liste som er villige til å bryte loven mot gruveplanene.

Repparfjord er en nasjonal laksefjord, og hjem for flere andre store fiskebestander, inkludert gyteplass for den truede kysttorsken. Havforskningsinstituttet, Norges fremste forskningsmiljø på livet i havet, har gang på gang advart mot konsekvensene av å dumpe gruveavfall i fjorden. I tillegg til store mengder stein og sand inneholder utslippet også miljøgifter og tungmetaller. Små partikler vil spre seg over store avstander og kunne skade fisk og andre organismer lengre ut i fjorden. Et sjødeponi dreper effektivt alt liv på havbunnen både i deponiområdet og i nærheten av deponiet. Norge er et av fem land som tillater gruveindustrien å dumpe avfallet sitt på sjøen. Som om ikke dette er nok, så er gruveprosjektet planlagt i et viktig reindriftsområde, som allerede er presset av flere andre inngrep. Sametinget har vedtatt et tydelig nei til prosjektet.

Mer om Førdefjorden:

I tillegg har Gruveselskapet Nordic Mining tillatelse til å dumpe 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden i Sogn og Fjordane. De har nå søkt om driftskonsesjon, og regner med at de vil starte opp i løpet av et par år.

Gruveselskapet Nordic Mining har fått tillatelse til å dumpe et lastebillass med kjemikalieholdig steinstøv og slam i Førdefjorden, annethvert minutt i 50 år framover. Til sammen vil dette bli over 250 millioner tonn. Havforskerne frykter at deponiet vil utrydde alt liv i en av Norges reneste fjorder.

Skriv deg på aksjonsliste her

Dersom regjeringen tillater dumping av gruveavfall i fjordene vil Natur og Ungdom støtte sivilt ulydige aksjoner, for å vise politikerne og gruveselskapet at det er snakk om stor folkelig motstand. Vi trenger deg! På linken øverst i saken finner du et skjema du kan fylle ut hvis du vil vise din motstand gjennom disse aksjonene.

Deltakere på sivil ulydighetsaksjoner må ha fylt 15 år, og deltakere under 18 år må ha tillatelse fra foreldre for å aksjonere, for at Natur og Ungdom skal støtte aksjonene. 

Det er ikke bindende å skrive seg opp på aksjonslista. Alle vil bli kontaktet av Natur og Ungdom i forkant av eventuelle aksjoner.