Ingen sjødeponi i Osterøys fjorder

28.02.2018 av Natur og Ungdom

Natur og Ungdoms landsstyre, samlet i Oslo 10.-11. februar, krever at avfallsmassene fra K5 blir håndtert på en forsvarlig måte, og ikke dumpes i fjordene. Veafjorden har et rikt dyreliv og er en nasjonal laksefjord. Det vil ta flere hundre år før naturtilstanden blir som før.

Statens Veivesen offentliggjorde nylig den nye K5-traseen på E16 fra Arna til Stanghelle, som vil gå gjennom Trengereid. Osterøy kommune har ennå ikke funnet noensamfunnsnyttige bruksløsninger til de enorme mengdene med overskuddsmasser etter K5-prosjektet. Kommunen sier de vil ty til sjødeponi dersom det ikke er mulig å bruke andre løsninger for avfallsdeponiet.

Natur og Ungdom mener at sjødeponi ikke engang kan være en siste utvei. Sjødeponi er en billig, men korttenkt løsning som kan få katastrofale miljøkonsekvenser. Derfor må kommunen følge et føre-var-prinsipp. Uansett hva avfallsmassene fra K5-prosjektet består av, vil dumpingen være en belastning for skjør havbunn. Det er ikke rom for å ta sjanser med det usedvanlig rike dyrelivet.

Kommunens grundige utredninger anslår at det vil ta flere hundre år før naturtilstanden ved sjøbunnen er gjenopprettet, noe som er kritisk med tanke på at fjorden er en nasjonal laksefjord. I tillegg vil steinmassene fra deponiet gå utover viktige gyteområder for torsk. Ikke nok med det, sprengningsprosessene vil også føre til uunngåelig forsøpling av plast og kobber.

Fjordene har arter og natur som må vernes. På bunnen av fjorden lever tallrike bestander som blant annet forskjellige kråkeboller, samt diverse tang og koraller. Steinkobben, eller fjordselen, var et vanlig syn ved strendene langs Veafjorden for bare et par tiår siden, før laksebestanden sank betraktelig. Steinkobben er en sårbar art i Norge, og å tillate sjødeponi i denne fjorden kan føre til at fjordselen aldri kommer tilbake. Slike konsekvenser er uakseptabelt.

Kommunen skriver selv at overskuddsmassene kan brukes til nyttige formål som materiale til byggeområder, landbruksareal, skogsbilvei og lignende. Da må kommunen utrede mulighetene for det, heller enn å sikte etter enkleste løsning uten blikk på konsekvensene.

Natur og Ungdoms landsstyre, samlet i Oslo 10.-11. februar, krever at massene etter K5-prosjektet blir brukt til samfunnsnyttige formål på en skånsom måte som ivaretar miljøet og det marine livet i Veafjorden og Sørfjorden. Kommunen må ta ansvar for fjordene, undersøke alternativer og være en garantist mot miljøfiendtlig sjødeponi.