Titania må finne nye løsninger for gruveavfallet!

26.02.2018 av Natur og Ungdom

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte 6.-9.januar 2018, krever at Titania A/S finner nye løsninger for nye løsninger for håndtering av gruveavfallet. Metodene som blir brukt av norske gruveselskaper for dumping av avfall i norske fjorder er ekstremt ødeleggende for det biologiske mangfoldet. Et godt eksempel på dette er Jøssingfjorden, hvor det etter massiv gruvedumping på 80-tallet, ikke lenger finnes tegn til liv.

Ifølge Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen, som sist undersøkte Jøssingfjorden i mai 2017, er Jøssingfjorden nå det man kan kalle «en død fjord». Det er over 30 år siden deponeringen her tok slutt, men fjorden har enda ikke vist noen tegn til forbedring. Havbunnen er ekstremt fattig på oksygen, noe som gjør at det ikke finnes liv her. Det eneste levende man kan finne er noen få krabber og sjøstjerner i havbunnen. Titania sluttet med gruvedumping i Jøssingfjorden i 1984. De har ikke tillatelse til å dumpe mer avfall i fjorden. I dag bruker gruveselskapet landdeponi, hvor avfallet fra gruvedriften dumpes på land. Dagens landdeponi kan ifølge nåværende konsesjon være maks 300 meter over havet, innen få år er denne grensen nådd for Titania. De trenger derfor nye avfallsløsninger i nærmeste framtid.

Titania har tidligere søkt om å dumpe avfall i Rekefjorden, men fikk avslag i kommunestyret. Selskapet har også andre aktuelle steder de ønsker å dumpe det miljøfiendtlige avfallet på, blant annet i Dyngadjupet, som ligger like utenfor Jøssingfjorden. Her finnes det fremdeles biologisk mangfold og verneverdig natur. Per dags dato er det mer lønnsomt å kvitte seg med gruveavfallet på de mest skadelige måtene, da det ikke får noen økonomiske konsekvenser for gruveselskapet. Dette må det gjøres noe med!

Norge er ett av bare fem land i verden som tillater dumping av gruveavfall i sjø, og landet som planlegger åpning av nye sjødeponier. Mineralnæringen har en rekke miljøproblemer knyttet til avfallshåndteringen. Det finnes derimot andre løsninger til dette. Alternative bruksområder for den resterende massen fra gruvearbeidet er blant annet innen infrastruktur, som veier og byggematerialer. I tillegg finnes det en mulighet for å tilbakefylle en stor del av gruveslammet. Dette er den mest ideelle løsningen. Fremtidens gruver utnytter avfallet som en ressurs, og kaster det ikke på sjøen.

Natur og Ungdom foreslår at det innføres en differensiert avgift per tonn gruveavfall som deponeres. Avgiften bør variere mellom ulike miljøbelastninger og avgiftssatsen bør settes deretter. Det skal være lønnsomt for Titania å velge de mest miljøvennlige løsningene. De fleste industrier i Norge betaler avgifter på virksomheter som skader naturen, bortsett fra gruvenæringen.

Prinsippet om at den som forurenser skal betale må også gjelde for gruveindustrien, inkludert Titania i Sokndal. Med en avgift på deponering av gruveavfall vil Titania få insentiver til å drive virksomheten sin så avfallsminimerende som mulig.

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 6.-9. januar, krever at Titania tenker nytt og finner nye, bedre løsninger på håndteringen av avfallet!