Hamar NU krever at intercity-utbyggingen ikke gir unødig tap av matjord. Foto: Marit worpwik

Intercity må ikke ødelegge for natur og miljø

26.01.2019 av Morten Hansen

Valg av jernbanetrasé i Hamar er omtalt som den viktigste politiske beslutningen som skal tas i kommunen dette århundret. Det står nå mellom to alternativer, Øst og Vest. Natur og ungdom samlet til landsmøte i Fredrikstad den 5.-8. januar 2019 krever at matjorda og kulturlandskapet ved Børstad/Tommelstad, samt Åkersvika bevares. Det medfører at alternativ Vest må velges til fordel for Øst slik utredningene står i dag. Matjorda og naturen i Stange-, Ringsaker- og Lillehammer kommune må også bevares i størst mulig grad.

Valg av jernbanetrasé i Hamar er omtalt som den viktigste politiske beslutningen som skal tas i kommunen dette århundret. Det står nå mellom to alternativer, Øst og Vest. Natur og ungdom samlet til landsmøte i Fredrikstad den 5.-8. januar 2019 krever at matjorda og kulturlandskapet ved Børstad/Tommelstad, samt Åkersvika bevares. Det medfører at alternativ Vest må velges til fordel for Øst slik utredningene står i dag. Matjorda og naturen i Stange-, Ringsaker- og Lillehammer kommune må også bevares i størst mulig grad.

Det er ingen tvil om at utbyggingen av intercitynettverket vil ha en positiv miljøeffekt. Valg av hvor ny trasé skal legges byr allikevel på utfordringer for matjord og natur. I Hamar har spliden vært særlig stor i forbindelse med trasévalg. Med natur- og miljøhensyn tatt i betraktning bør det allikevel ikke være noen tvil om hvor jernbanen bør legges.

Trasé Øst byr på tre hovedproblemer:

 For det første fører trasé Øst til at det må bygges opp et helt nytt stasjonsområde. Ny plassering av stasjonen vil både føre til bruk av unødvendig tid og ressurser da vi allerede har et velfungerende stasjonsbygg i dag, samtidig som togstasjonen flyttes langt vekk fra det som er Hamar sentrum. Det vil føre med seg at flere kommer til å benytte bil når de skal ta toget, og i en by som allerede er mer enn godt nok trafikkert er ikke flere biler på veiene noe vi trenger.

For det andre setter trasé Øst Åkersvika Naturreservat i fare nok en gang. Naturreservatet er allerede dypt såret av en firefeltsmotorveg tvers igjennom. Vi kan ikke fortsette å ødelegge stadig flere naturområder. Vi må begynne med å la de verdifulle områdene som allerede er vernet få stå i fred. Å bygge ned enda mer av Åkersvika vil være svært alvorlig for artsmangfoldet og fuglelivet, og det kan dessuten ta flere år å få byggetillatelse.

For det tredje går trasé Øst ut over noe av verdens fineste matjord. I en verden der klimakrisen truer vet vi at matproduksjonen vil bli mye vanskeligere. Vi må i større grad basere oss på kortreist og lokalprodusert mat og da kan vi ikke akseptere at stadig mer matjord bygges ned. Samtidig som alternativ Øst går ut over matjorda byr den også på store konsekvenser for kulturlandskapet i området. Det norske kulturlandskapet er hjem for mange rødlistede arter, og vi må derfor bevare det i stedet for å bygge det ned. Tap av verdifull matjord og kulturlandskap kan ikke aksepteres i en tid der klima- og miljøhensyn må komme foran alt.

Det er også utrolig viktig at minst mulig matjord beslaglegges når jernbanen bygges gjennom Stange kommune inn til Hamar og Ringsaker- og Lillehammer kommune videre fra Hamar. Disse kommunene har også vel så verdifulle områder med dyrket mark. Det er viktig at jernbanen legges slik at man tar så lite som mulig av denne matjorda og at det legges landbrukskulvert der jernbanen må gå gjennom områder med dyrka mark.

Den nye jernbanen skal bli bygget for de yngre og kommende generasjoners bruk. De samme generasjonene må også leve med naturkatastrofene som kommer. Da er det bakvendt å bygge en jernbane som står i strid med vår rett til et levelig miljø og en ivaretatt natur når det er mulig å finne andre løsninger.

Ny jernbanetrasé i Hamar må ikke gå på bekostning av natur og miljø. Natur og Ungdom samlet til landsmøte i Fredrikstad 5.-8. januar krever at matjorda og kulturlandskapet ved Børstad/Tommelstad, samt Åkersvika bevares. Det medfører at alternativ Vest må velges til fordel for Øst i Hamar slik utredningene står i dag. Matjorda, kulturlandskapet og naturen i Stange-, Ringsaker- og Lillehammer kommune må også bevares.