Bjørkmåsan-myra. FOTO: Privat

Stopp utbyggingen av Nannestads verdifulle myr

21.01.2020 av Tora Fougner-Økland

Natur og Ungdom, samlet til sitt 55. ordinære landsmøte 5.-8. januar 2020, krever at Nannestad kommune stopper utbyggingen av boligfeltet på myra Bjørkemåsan. Kommunen må prioritere bærekraft og de store miljøutfordringene denne utbyggelsen vil medføre når de behandler denne saken.

For 11 år siden vedtok Nannestad kommunestyre at den rødlistede myra Bjørkemåsan skulle reguleres for boligutbygging. På denne tiden visste man mindre om den enorme betydningen en myr har for biologisk mangfold, karbonlagring og den vannregulerende effekten som kan hindre store flomskader. 

I kommuneplanen ble det lagt opp til 600-800 husstander, men utbyggerne vil legge opp til 1200 boliger i en kommune som mangler infrastrukturen til en slik befolkningsvekst. Arealet som 1200 boliger vil oppta, ligger på totalt 530 mål, tilsvarende over 74 fotballbaner. 

I årene etter reguleringsplanen ble vedtatt, har forskere stadig tydeliggjort klimaeffekten til myr, da myr binder og oppbevarer store mengder karbon. Det er kartlagt at oppgraving av det regulerte området vil slippe ut mer enn 46 000 tonn CO2, tilsvarende CO2-utslippene til 23 000 biler på ett år, og det i en kommune med under 15 000 innbyggere. Hvis utbyggerne får sin vilje, vil utslippene stige ytterligere. 

Kartleggingen av myra er også svært kritikkverdig fordi den ikke reflekterer at Bjørkemåsan, som er en sentrisk høymyr, er en sterkt truet naturtype. Dette bør ligge til grunn for vedtak om utbygging.

Vi vet at en million arter nå trues av utryddelse verden over. Vi må annerkjenne at vi står midt i en økologisk krise og må derfor slutte å sette ønsket om vekst og profitt høyere enn bærekraft og utslippskutt. Bjørkemåsan er en næringsfattig myr som gir den et unikt artsmangfold. Storspoven er en rødlistet art som står i fare for å forsvinne dersom Bjørkemåsan blir nedbygget. FN har dedikert det kommende tiåret til restaurering av økosystemer. Det er lite fremtidsrettet å grøfte og bygge ut flere sårbare naturområder basert på en ti år gammel forvaltningsplan. 

Natur og Ungdom, samlet til sitt 55. ordinære landsmøte 5.-8. januar 2020, krever at Nannestad stopper utbyggingen av boligfelt på Bjørkemåsan.