Pressemelding fra Nordland Natur og Ungdom i anledning jordbruksoppgjøret

26.05.2014 av Natur og Ungdom

Regjeringens tilbud til bøndene er altfor dårlig, nå må opposisjonen vise muskler og gi oss et framtidsrettet jordbruksoppgjør. Det er budskapet i pressemeldingen Nordland Natur og Ungdom, Ungdomsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Nordland Rød Ungdom, Nordland Sosialistisk Ungdom, Nordland AUF, Nordland Senterungdom, Nordland KrFU og Grønn Ungdom Nordland har sendt ut i forbindelse med at jordbruksoppgjøret skal behandles på Stortinget.

GI OSS NORSK MAT PÅ NORSKE RESSURSER

Rundt påsketider slo FNs klimapanel fast at matproduksjonen i verden vil gå ned med 2 % hvert tiår som følge av klimaendringene. Samtidig øker befolkningen i verden, og dermed blir det flere munner å mette. Det er bred politisk enighet om å øke matproduksjonen i Norge.

Å dyrke mat i Norge, basert på lokale ressurser, er solidarisk og miljøvennlig. Vi kan sikre mat til alle, i dag og i framtida, hvis alle land bruker de naturgitte ressursene de har. Et spredt og mangfoldig landbruk, der vi tar matjord og utmarksressurser i bruk er en viktig del av løsningen på noen av vår tids største utfordringer, klimaendringene, tap av biologisk mangfold og sult.

Det er dere som nå må sikre at Norge fremdeles skal ha et levende landbruk i distriktene, og sørge for at vi tar hele landet i bruk. Det er ikke retningen i Statens tilbud til som er det alarmerende, det er tempoet det kommer i.

Dette er ikke første gang bøndene har vært nødt til å effektivisere driften for å sikre lønnsomhet, men med dette tempoet vil ikke landbruket være i stand til å tilpasse seg de endrede driftsvilkårene. Følgelig vil vi få en økt sentralisering av driften. Dette er særs tydelig i forslaget om å øke produksjonstaket til 1 200 000 liter melk. Det vil føre til at mange produsenter forsvinner på meget kort tid, slik at viktig kunnskap om jordbruksdrift, sammen med arealene går tapt.

Nøkkelen til matproduksjon i Norge ligger i de små brukene, som bruker ressursene der de er. En sentralisering av norsk landbruk betyr at norsk matproduksjon blir mer avhengig av andre lands ressurser, og dårligere utnyttelse av norske matressurser. For å imøtekomme en utfordrende framtid for verdens matproduksjon kan vi ikke lenger basere vårt matkonsum på import av fôr og råvarer. Vi må produsere mer egen mat, produsere eget fôr og korn.

Rekruttering er allerede et problem, men vil forverres om en legger statens tilbud til grunn. Det at det allerede dårlige lønnsnivået blant bønder ikke økes hjelper jo ikke, og færre bruk og større satsning på storskaladrift vil også kunne svekke landbruket på sikt. . I tillegg til å sette seg i gjeld vil unge neppe gå inn i ei næring som ikke er lønnsom. Sentralisering til større bruk vil gjøre det vanskeligere å etablere seg for unge som har lyst å drive gård. Skal vi videreføre norsk landbruk over hele landet er vi avhengig av stadig rekruttering blant unge.

Ansvaret hviler nå på deres skuldre. Opposisjonen må nå ta ansvar, vise sunt bondevett, og sikre norsk matproduksjon på norske ressurser. Om dere ønsker et spredt landbruk, et landbruk som tar hele landet i bruk, og som benytter seg av lokale ressurser i distriktene og gjør det lettere for ungdom å slippe til i landbruket er oppfordringen vår klar: Ikke bare vedta statens tilbud uten innvendinger, gi oss et jordbruksoppgjør for framtida!