Rogalands vedtekter

05.11.2014 av Sandra Butoyi

Nøn gang hatt lyst til å nerde på Rogaland sine vedtekter, eller kanskje til og med endre dem? Dersom du vil sende inn forslag til endring av vedtektene kan det godt gjøres! Skriv hvem du er, hvilken vedtekt, hva du vil endre den til og gjerne en begrunnelse. Frist for innsending av endringsforslag: søndag 9. november. Da er det nøyaktig en uke til fylkesårsmøte (16. november), der vedtektene bestemmes for 2015. Forslag sendes til Rogaland@nu.no eller sarav@nu.no

Vedtekter for Rogaland Natur og Ungdom

 

Kapittel 1:

Organisasjon

 

§1.1. Rogaland Natur og Ungdom er fylkeslag av Natur og Ungdom. Vedtektene til

Rogaland Natur og Ungdom er underlagt vedtektene til Natur og Ungdom, og kan ikke være

i strid med vedtektene til Natur og Ungdom.

 

Kapittel 2:

Medlemmer

 

§2.1. Alle medlemmer av Natur og Ungdom som bor i Rogaland fylke er medlemmer av

Rogaland Natur og Ungdom.

 

Kapittel 3:

Årsmøtet

 

§3.1. Årsmøtet er det høyeste organet i Rogaland Natur og Ungdom.

§3.2. Årsmøtet består av møtende medlemmer av fylkeslaget. Alle medlemmer møter med

tale- og forslagsrett. Stemmerett fastsettes i henhold til vedtektene til Natur og Ungdom.

Spesielt innbudte personer møter med talerett. Fylkesstyret har ikke stemmerett i saker som angår regnskap og årsmelding.

 

§3.3. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt i henhold til vedtektene til Natur

og Ungdom.

 

§3.4. Vedtak fattes med alminnelig flertall, endring av vedtektene krever 2/3 flertall. Ved

stemmelikhet avgjør leders (1. eller 2. nestleders) stemme.

 

§3.5. Årsmøtet trekker opp hovedlinjene for fylkeslaget, og:

 1. Behandler årsmelding og regnskap.
 2. Behandler fylkeslagets budsjett.
 3. Vedtar endringer i vedtektene. Forslag til endringer må være fremlagt seinest 1 uke før

  årsmøtet. Endringer i vedtektene gjelder fra avsluttet årsmøte.

 4. Velger fylkesstyre i henhold til vedtektene til Natur og Ungdom.
 5. Velger valgkomité bestående av 3 medlemmer.

Oppgaven til valgkomiteen er å finne kandidater til de verv som skal besettes på neste årsmøte og legge fram sin innstilling for disse.

 1. Behandler saker som forelegges av fylkesstyret, eller som er framlagt av medlemmer.

Slike saker må være fylkeslaget i hende seinest 1 uke før årsmøtet

 1. Velger Natur og Ungdoms representant med vara til styret i Naturvernforbundet

  Rogaland.

 2. Velger revisor.
 3. Vedtar arbeidsprogram for kommende periode.
 4. Velger en protokollkomité på 3 medlemmer.

 

§3.6. Ved valg skal det så fremt det er mulig være minst 1/3 representasjon av begge kjønn, og så fremt det er mulig skal flere lokallag være representert.

§3.7. Over årsmøtet føres protokoll. Protokollen behandles og godkjennes av

protokoll-komiteen.

 

§3.8. Ekstraordinært årsmøte innkalles når fylkesstyret eller 1/3 av lokallagene krever det.

Ekstraordinært årsmøte holdes innen 4 uker etter at det er fremsatt krav om det. Fylkesstyret fastsetter tid og sted. Innkalling til ekstraordinært årsmøte sendes medlemmene seinest 3 uker før møtet. Ekstraordinært årsmøte behandler kun saker som er med i innkallinga.

 

Kapittel 4:

Supplering av fylkesstyret

 

§4.1. Dersom leder eller nestledere skulle trekke seg i løpet av perioden, skal det avholdes

suppleringsvalg. Valgmøte for suppleringsvalg skal gjennomføres i henhold til vedtektene til

Natur og Ungdom.

 

Kapittel 5:

Fylkesstyret

 

§5.1. Fylkesstyret er det høyeste organet mellom fylkesårsmøtene. Fylkesstyret består av

valgte representanter i henhold til vedtektene til Natur og Ungdom.

§5.2. Fylkesstyret velges av årsmøtet for en periode av ett år.

§5.3. Fylkesstyret påser at vedtak fra årsmøtet og alle beslutninger av økonomisk art blir riktig gjennomført.

§5.4. Fylkesstyret kan fatte vedtak i saker som haster. Fylkesstyret har videre følgende

oppgaver:

 1. Forberede og kalle inn til årsmøter, og legge fram innstillinger overfor dette.
 2. Gjennomføre arbeidsprogrammet.
 3. Bistå lokallagene.

   

§5.5. Møter i fylkesstyret innkalles skriftlig minst 1 uke i forveien. Fylkesstyret er

Beslutnings-dyktig når minst 1/2 av medlemmene er tilstede.

§5.6. Fylkesstyret kommer sammen så ofte leder eller minst 1/3 av styremedlemmene finner

det nødvendig, men minst annenhver måned.

§5.7. Det føres protokoll fra møtene.

§5.8. Fylkeslaget dekker utgifter vedrørende fylkesstyret.

 

Kapittel 6:

Økonomi

 

§6.1. Fylkeslaget er selv ansvarlig for sin egen økonomi.

§6.2. Regnskapsåret til fylkeslaget er fra 1. januar til 31. desember.

§6.3. Fylkeslaget kan ikke motta støtte fra selskaper Natur og Ungdom ikke ønsker økonomisk støtte fra.

§6.4. Leder forplikter fylkeslaget.

§6.5. Økonomiske forpliktelser som lokallag eller enkeltpersoner har pådratt seg, er

fylkeslaget ansvarlig for bare etter forutgående, skriftlig avtale.

 

Kapittel 7:

Oppløsning

 

§7.1. Ved oppløsning av fylkeslaget tilfaller midlene til Natur og Ungdom.