Gode målsetninger, dårlige løsninger

10.10.2014 av Natur og Ungdom

I dag er det store avviklingsproblemer fra og til Kvaløya. Det er behov for tiltak som forbedrer fremkommeligheten og beredskapsforholdene. Det er derimot ikke behov for tiltak som legger til rette for økt personbiltrafikk. Tromsø Natur og Ungdom mener at bygging av en ny Kvaløyforbindelse, uten restriktive tiltak, vil gå imot både klimaforliket og målsetningene for prosjektet.

Uttalelse vedtatt på årsmøtet i Tromsø Natur og Ungdom søndag 5. oktober

Klimaforliket forteller at all økning i persontransport i de største byene skal skje med kollektivt, gange og sykkel. I planprogrammet for ny Kvaløyforbindelse nevnes ofte viktigheten av at dette skal være et tiltak som skal håndtere transportetterspørselen på en mer miljøvennlig måte, og legge til rette for miljøvennlig byutvikling. Dagens transportmodeller viser derimot at om man øker tilgjengeligheten med en slik forbindelse, vil også biltrafikken øke selv uten den planlagte boligveksten på Kvaløya. Derfor mener Tromsø Natur og Ungdom at en rekke restriktive tiltak innføres for å oppnå dette målet.

Det viktigste tiltaket Tromsø Natur og Ungdom foreslår for å unngå tilrettelegging for økt personbiltrafikk ved bygging av en ny Kvaløyforbindelse, er at en av forbindelsene må åpnes kun for kollektivt, sykkel, gange og beredskap. Dette vil øke beredskapen til Kvaløya og la bussene slippe å stå i kø over brua, uten å øke personbiltrafikken.

For å gjøre kollektivtransport mer attraktivt enn personbil, burde det innføres køprising i Tromsø. Køprising har bevist seg som et effektivt virkemiddel for å redusere køene i rushtiden i både Stockholm og London, og er innføring av køprising er vedtatt i Bergen og Trondheim. Dette kan bidra til å finansiere prissenkningen på kollektivtransport. Tromsø Natur og Ungdom er også klar på at kollektivtransporten både må bedres og bli billigere hvis folk skal se det som et bedre alternativ enn bil. En innfartsparkering kan også bygges på Kvaløya med god kollektivforbindelse, og det kan innføres parkeringsrestriksjoner på Tromsøya.

Tromsø Natur og Ungdom mener disse tiltakene vil få i gang en «god sirkel», hvor det er et bedre alternativ å velge kollektivt, gang og sykkel, enn å velge bilen. Det er planlagt at Transportnett Tromsø skal resultere i en søknad om bymiljøavtale, og disse tiltakene vil bidra til at Tromsø har større sjanse for å inngå en slik avtale. For å oppnå dette må Tromsø kommune vise til tiltak for et redusert bilbruk og en arealbruk som bygger opp under miljøvennlig transport.

Det er på tide med en ny satsing fra Tromsø kommune. Tromsø Natur og Ungdom mener det er på tide å gå fra å tilrettelegge for forurensende bilbruk, til å heller legge til rette for kollektivtransport, sykkel og gange. For å i det hele tatt ha mulighet til å nå målet om at 50% av alle reiser i 2030 skal foregå med miljøvennlige transportformer, holder det ikke å forbedre mulighetene for kollektivtransport, sykkel og gange. Man må også gjøre det mindre attraktivt å velge bilen.

For mer informasjon:

Kontakt leder i Tromsø NU, Therese Hugstmyr Woie, på tlf. 90727377 eller therese.woie@gmail.com