Nå kan togsatsningen i Trøndelag starte!

30.04.2014 av Natur og Ungdom

I forbindelse med at Stortingets transportkomité besøkte Trøndelag har NSB lagt fram en mulighetsstudie for bedre togtilbud på Trønderbanen. Dette innebærer flere avganger og utvided tilbud til Melhus, elektrifisering og dobbeltspor til Steinkjær. Vi sier: Kjør på!

Legger fram fire hovedtiltak

I mulighetstudien presenterer NSB fire hovedtiltak som tilsammen vil øke antall reiser på Trønderbanen fra 1 million i dag til 5 millioner hvert år, og overføre litt over 2 millioner reiser fra bil til bane. Første tiltak, som vil innføre 15 minutters avganger fra Heimdal og Melhus til Værnes, vurderes innført allerede fra og med neste år. Dette har NSB fått klarsinglal fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen for å se på i forbindelse med rutendringer i desember, det synes vi er flott!

Videre må trønderbanen elektrifisersr, noe som både øker hastigheten og reduserer utslippene på jernbanen. Når dette og dobbeltspor er ferdig utbygd vil Trøndelag kunne ha både et lokaltogtilbud med 4 avganger i timen mellom Melhus/Heimdal og Stjørdal og Intercity-tilbud videre til Steinkjer med 2 avganger i timen! Et togtur fra Melhus vil da ta kun 51 minutter. I dag tar Heimdal-Steinkjer gjerne mellom 2 og en halv og 3 timer.

Disse tiltakene vil være et viktig bidrag for å redusere utslippene fra transportsektoren og iverate til stortingets mål om at all vekst i persontransport i storbyområdene skal taes med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Dette er helt nødvendig for at Norge skal oppfylle sine klimaforpliktelser.

Satsning krever prioritering

Natur og Ungdom ønsker at arbeidet med Trønderbanen kommer i gang så fort så mulig! Her kan for eksempel Ketil Solvik-Olsen sette av penger til å ingangsette planleggingen i revidert statsbudsjett for 2014. Det hadde i så fall vært ambisiøst gjort av en ellers vei-glad minister. Kanskje mer sannsynlig kan det komme i statsbudsjettet for 2015. Samferdselsministeren har sagt at regjeringen skal prioritere dobbeltspor i storbyområdene, så her burde de levere!

En annen jernbanesak som ble vedtatt i tillegg til dobbeltspor og elektrifisering av Trønderbanen var elektrifisering av Meråkerbanen, som går fra Hell og til Storlien i Sverige. Dette prosjektet er beregnet til å koste 800 millioner, en betydelig sum i et jernbanebudsjett på 10 milliarder. Denne banen er i dag lite brukt, og kommer lang ned på prioriteringslisten både til godsbransjen og Jernbaneverket. Dette kunne endre seg med en koordinert satsning både på norsk og svensk side, men som med det meste som koster penger må man prioritere noe først. Vi ser derfor at elektrifisering av Meråkerbannen burde nedprioriteres til fordel for fortgang på Trønderbanen, da dette frigjør 800 millioner i investeringsbudsjettet til Nasjonal Transportplan 2014-2023.

Her kan du lese mer om NSBs mulighetsstudie