Uttalelse: Gjør Frierfjorden ren!

15.01.2013 av Sandra Butoyi

Natur og Ungdom, samlet til landsmøte i Fredrikstad 5.-8. januar 2013, krever opprydning av sjøbunnen i Grenlandsfjordene, med hovedvekt på Frierfjorden som har uakseptabelt høye verdier av miljøgifter.

Frierfjorden har tidligere vært den fjorden i verden med høyest konsentrasjon av dioksiner i skalldyr og fisk, samt store konsentrasjoner av noen av de farligste miljøgiftene vi kjenner til. Utslippene av dioksiner har i dag stoppet, men det er fortsatt en lang vei igjen før konsentrasjonene er nede på akseptable nivåer.

Dioksiner regnes som en av de miljøgiftene som selv i små konsentrasjoner kan gi skader på naturmiljøet. Disse stoffene brytes langsomt ned i naturen. Stoffene samles i organismers fettvev og skilles derfor svært langsomt ut av organismen. Dette gjør at stoffene hoper seg opp, spesielt i toppen av næringskjedene. Dioksiner kan gi kroniske skader på immunsystemet, forplantningsevnen, skade hormon- og nervesystemet til foster under utvikling og de er kreftfremkallende.

Mattilsynet fraråder fremdeles konsum av all fisk og skalldyr fanget i Grenlandsfjordene. Undersøkelser gjennomført av Klima- og forurensingsdirektoratet i Frierfjorden i 2011 viser at dioksinnivået i torskelever fra dette området er rett i underkant av 80 ganger høyere enn EUs anbefalte verdier.

Mennesker og dyr tåler som oftest en liten mengde av disse miljøgiftene, men inntak i større mengder kan skade helsa vår og forringe dyrelivet i det forurensede området. Nivåene i Frierfjorden ligger langt over grensene for det som er skadelig for organismer. Dette kan gi skader både på organismer i økosystemene i fjorden, samt mennesker som spiser henholdsvis fisk og skalldyr herfra. Norske fjorder er truet og står i dag på rødlista over truede naturtyper, da

Det er ikke akseptabelt at selskaper forurenser fjordene våre. I dag finnes utallige norske fjorder som har vært utsatt for forurensing av miljøgifter fra industrien. I ytterst få av de utsatte fjordene er det iverksatt tiltak for å rydde opp i gamle utslipp. Norske fjorder står i dag på rødlista over truede naturtyper, da er det ekstra viktig at vi tar vare på fjordene våre og rydder opp i Frierfjorden umiddelbart!

Opprydningen må være et spleiselag mellom stat og forurenser.  Fjordene våre er sårt avhengig av større bevilginger og politisk handling for å bli rene. Derfor er det på tide at politikerne i Telemark, og på nasjonalt plan, bestemmer seg for bindende tiltak for å rydde opp i gamle synder.

Natur og Ungdom krever at politikerne står på gamle løfter om å rydde opp i fjordene våre. Vi krever at bevilgningene til opprydning blir økt og at det iverksettes tiltak for å senke nivået av dioksiner og andre miljøgifter umiddelbart. Gjør Frierfjorden ren nå!

For mer informasjon: 
Einar Abrahamsen Gregersen, leder i Telemark Natur og Ungdom, tlf 46 21 36 83