Nye E18 er en blindvei

31.08.2014 av Sandra Butoyi

Natur og Ungdom, samlet til landsstyremøte 28. - 29. august i Oslo, krever at planene om utbygging av E18 Vestkorridoren nedskaleres i tråd med kravene i klimaforliket. En slik forurensende monstervei er ingen vei inn i framtiden.

Statens vegvesen har sammen med Asker og Bærum kommuner utredet en massiv utbygging av E18 mellom Lysaker og Drengsrud med 12 felter, og 14 felter over Ramstadsletta. Resultatet som innebærer store arealbeslag i et allerede belastet område er ment å løse problemene med kø, dårlig trafikkavvikling samt lokal luft- og støyforurensning. I virkeligheten vil den tvert i mot bare føre til en forverring av en allerede presset situasjon for miljø og pendlertrafikk.

En 12-felts motorvei kan virke forlokkende for en frustrert pendler i stillestående kø på E18 mot Oslo. Allikevel vil det ikke hjelpe stort når åtte av feltene forsvinner ved Lysaker. Trafikkforskning viser at den økte kapasiteten bare vil føre til økt trafikk med dertil økt press på flaskehalser som den på Lysaker. Da skulle ikke entusiasmen for utbygging lenger være like stor.

Den økte trafikken vil følgelig øke lokalforurensningen, selv om deler av strekningen legges i tunnel. Langt mer alvorlig er økningen i klimagassutslipp. Vi kan ikke bygge ut monsterveier for personbiler i en tid det må satses på kollektivtrafikk. Dette har våre politikere på Stortinget skjønt, som samtlige stiller seg bak kravet i klimaforliket om at all vekst i personbiltrafikken i storbyområdene må tas med kollektivt, sykkel og gange.

Prisen på prosjektet er beregnet til svimlende 40 milliarder kroner. Selv om deler av utbyggingen allerede rent formelt er vedtatt, er ikke finansieringen på plass. Prosjektets omfang er langt større enn først antatt. Det ble riktignok gitt penger fra Oslopakke 3 til det som da var en langt mindre utbygging. Oslo kommune er nok lite villige til å gi mer penger for å få trafikk inn til byen som de ikke har veikapasitet til å ta imot. Foruten bompengeandelen er utbyggingen avhengig av store summer statlige finansiering. Stortinget kan ikke trosse det  brede klimaforliket for å få bygd ut en monstervei som bryter med all annen transportplanlegging som skal møte befolkningsveksten i Osloregionen.

Natur og Ungdom, samlet til landsstyremøte 28. – 29. august i Oslo, krever derfor at planene om utbygging av E18 Vestkorridoren nedskaleres i tråd med klimaforliket. Veisystemet må i stedet ombygges som en del av en helhetlig transportplan for storbyregionen med satsing på kollektivtrafikk, i tråd med nasjonale klimamål.