Stopp raseringa av Jødahlsmåsan!

01.09.2014 av Sandra Butoyi

Akershus Natur og Ungdom aksjonerer utenfor Ullensaker rådhus i forkant av kommunestyremøtet mandag. Kravet er vedtak om øyeblikkelig stans av naturødeleggende torvuttak fra Jødahlsmåsan.

Degernes Torvstrøfabrikk AS (DTF) har uten politisk behandling av saken fått konsesjon til industrielt uttak av torv fra Jødahlsmåsan (også kjent som Flagstadmåsan) på grensen mellom Nes og Ullensaker kommuner. I dag er en tredjedel av myrene under tregrensa borte, og i Akershus er Jødahlsmåsan den viktigste gjenværende torvmyra. Myr er en naturtype under sterkt press, og mange av artene som lever i den er utrydningstruede.  Blant dem er hortulanen, en av våre mest truede spurvearter. I 2006 ble den bestanden beregnet til å bestå av bare 110 til 150 fugler, med en raskt minkende tendens.  Tidligere har den blitt observert hekkende på Jødahlsmåsan, og bevaring av området er viktig for å hindre at arten forsvinner.

– Tap av biologisk mangfold er den er en trussel på lik linje med klimaendringer. Myrer er komplekse økosystemer med en samspill mellom arter vi har svært vanskelig for å forstå. Artene avhenger av hverandre, og at en art forsvinner kan få uante konsekvenser. Også vi mennesker avhenger av myrområder, som blant annet renser vann og forhindrer flom ved å ta unna store nedbørsmengder, sier Einar Helland Berger, leder av Akershus Natur og Ungdom.

Ødeleggelsene på Jødahlsmåsan er et klart brudd på naturmangfoldlovens føre-var-prinsipp, som alene er grunn til å stoppe driften. I tillegg er det store uklarheter eller uregelmessigheter rundt saksbehandlingen, reguleringsplan, konsesjonens krav om leveområder for hortulan og inngrep i strid med plan- og bygningsloven.

– Raseringa av Jødahlsmåsan er ikke bare et voldsomt naturinngrep, den skjer også på svært tvilsomt grunnlag juridisk. Nå må Ullensaker kommunestyre ta ansvar for natur og lokaldemokrati og sette en stopper for videre ødeleggelser, avslutter han.