Foto: Eirin Torgersen
Foto: Eirin Torgersen

Nei til vindpark på Storheia på Fosen!

17.04.2018 av Natur og Ungdom

Natur og Ungdoms landsstyre, samlet til landsstyremøte i Oslo 8. april 2018, krever at dagens planer om utbygging av vindmølleparken på Storheia på Fosen ikke gjennomføres. Konsekvensene for reindrift er for store, og kan ikke rettferdiggjøres selv ved utbygging av fornybar energi.

Fosen Vind, eid av Statkraft, Nordic Wind Power og TrønderEnergi, er i gang med utbygging av  Europas største landbaserte vindkraftprosjekt. Denne skal bestå av seks forskjellige vindparker, hvor fire av dem er planlagt på Fosenhalvøya i Trøndelag.

Natur og Ungdom var i 2013 positiv til prosjektene, men med noen forbehold. Innspill om en hubrolokalitet på Storheia og undersøkelser på fuglearter på Fosen er blitt hørt.  Kravet vårt om å fjerne delene av Roan Vindpark på Fosen hvor det er registrert over 20 ulike rødlistearter, er ikke tatt nok hensyn til. Nå er Statkraft godt i gang med utbygging av Roan Vindpark, men på Storheia er kun noe av anleggsarbeidet satt i gang.

Siden 2013 har det vært store protester fra reindriftssamer, fordi vindparken på Storheia vil føre til tap av 33 % av vinterbeitet. Dette vil ha store konsekvenser for reinbeitedistriktet, som må legge om rutene sine, og det kan sammen med andre inngrep føre til at det ikke er mulig å drive reindrift i området.

Det er blitt drevet med reindrift på Fosen i over 500 år. Natur og Ungdom arbeider mot tap av norsk matproduksjon, og reindrift er en viktig del av dette. Hensynet til naturmangfold, urfolk og matproduksjon skal veie tungt i spørsmål om utbygging av energiprosjekter. Vindkraft er nødvendig i framtida, men vi kan ikke løse et problem med å skape et annet.

Natur og Ungdoms landsstyre, samlet til landsstyremøte i Oslo 8. april 2018, krever at dagens planer om videre utbygging av vindmølleparken på Storheia på Fosen ikke gjennomføres. Konsekvensene for reindrift er for store, og kan ikke rettferdiggjøres selv ved utbygging av fornybar energi.