Lofotfiske

Hvorfor fisk er miljøvern

20.04.2010 av Natur og Ungdom

Norge har alltid vært en fiskerinasjon. En lang kyst med vide havgrunner og mange fjorder gir Norge gode forutsetninger for å høste rikelig fra havet. Den viktigste utfordringen har vært og vil fortsette å være å forvalte fiskebestandene til det beste for natur og mennesker.

Norge har alltid vært en fiskerinasjon. En lang kyst med vide havgrunner og mange fjorder gir Norge gode forutsetninger for å høste rikelig fra havet. Den viktigste utfordringen har vært og vil fortsette å være å forvalte fiskebestandene til det beste for natur og mennesker.

Artsmangfold

Fiskeripolitikk handler om hvordan vi bruker og tar vare på livet i havet. Fisken inngår i enorme økosystemer som vi mennesker ikke har fullstendig oversikt over. Økosystemene i havet er i dag flere steder truet av kollaps og artsutryddelse på grunn av overfiske og feilslått fiskeripolitikk. Som i naturen på land er artsmangfoldet i havet helt essensielt for at havet skal fungere slik det gjør i dag.

Den norsk-arktiske torsken er en av verdens viktigste matfiskbestander og verdens siste store torskestamme. Norge har mulighet til å leve på denne fisken og har ansvaret for å forvalte den bærekraftig. Klimaendringer, overfiske og oljevirksomhet er mulige trusler som vi må ta på alvor.

På artsdatabanken.no kan du se hvilke norske fiskeslag som er utrydningstruet.

Matvaresikkerhet

Norske fiskefartøyer leverte 2,4 millioner tonn fisk og skalldyr til en verdi av 12,2 milliarder kroner i 2008. I dag er fisk den tredje viktigste eksportartikkelen etter olje og gass, og står for 4,5 prosent av den totale norske eksportverdien.

Fisk har historisk vært svært viktig for matvaresikkerheten i krisetider. Vi har hatt sild og makrell i tider der tilgangen til mat var vanskelig. Fisk er også en viktig proteinkilde. Havet er enormt produktivt hvis det forvaltes riktig.

Miljøvennlig matproduksjon

Fisken er en fornybar naturressurs. En bærekraftig forvaltning av fiskeriressursene gir miljøvennlig mat. Miljøfordelene er blant annet at fisken frakter seg selv, trenger ikke fôres, trenger ingen tilsetningsstoffer og reproduserer seg helt på egen hånd. Dette gjelder naturligvis ikke oppdrettsfisk.

Lokalprodusert mat er miljøvennlig, trygg og solidarisk. Miljøvennlig fordi den lokalproduserte maten transporteres mindre og derfor gir lavere utslipp av klimagasser. Trygg fordi bruk av lokale ressurser sprer mindre smitte og biologisk forurensning. Solidarisk fordi man bruker egne og ikke andres ressurser. Alle land bør derfor basere sitt matforbruk på lokale matvarer så langt som mulig.

Distrikstpolitikk

Dagens strukturering av fiskeflåten fører til overinvesteringer, samt at retten til å fiske samles på færre hender og større fartøy. Det blir færre og større båter og færre fiskere. Dette er en utvikling som truer det miljøvennlige fisket. Fiskeri er miljøvennlig så lenge det er bærekraftig, altså at vi ikke fisker mer enn det som er forsvarlig, og så lenge klimagassutslippene fra transport holdes på et minimum. Kystfiskere med små eller mellomstore båter og passive fiskeredskaper er miljøvennlig og bærekraftig. Kystfisket skaper flere årsverk per fiskeenhet.

Småskala fiskeri langs norskekysten er god distriktspolitikk fordi fisken er et næringsgrunnlag som gjør levedyktige samfunn mulig langs hele landet. Lokale fiskere og lokale fiskemottak forsyner lokalsamfunnet med miljøvennlig mat og arbeidsplasser. Lokal matproduksjon som fiske og jordbruk er miljøvennlig fordi det krever lite transport og fordi det er fornybare ressurser som vi kan leve av så lenge vi forvalter med fornuft.

Fiskerinæringen i Norge har et normt potensial i næringsmiddelproduksjon. Lofotprodukter er et eksempel på en bedrift som har slått seg opp i sitt lokalmiljø med lokal fiskeforedling. Her spiller de på Lofotens særpreg og matkultur samtidig som de gir arbeidsplasser lokalt.

Klima

Å produsere mer mat i Norge må også kombineres med systematisk reduksjon i klimagassutslipp og andre miljøbelastninger fra alle ledd i matproduksjonskjeden. Et av de viktigste tiltakene vil være å gjøre produksjonskjeden mer ressurseffektiv. Når matvekster som korn, soya og mais nyttes til dyre- og fiskefôr, taper vi 60 -90 % av matverdien i disse vegetabilske råvarene. Produksjonen av kjøtt, melk, egg og fisk må derfor i langt større grad enn i dag basere seg på ressurser som ikke kan nyttes direkte som menneskemat.

Drivstoffbruk både under selve fiske og under transport for foredling og salg. Store mengder fisk transporteres over hele verden for å kunne produsere ferdige fiskeprodukter på en billigst mulig måte. Lokale fiskere og lokal foredling hindrer slike utslipp. Drivstoffbruk under fisket kan kuttes ved å kutte i drivstoffsubsidiene.

Enorme muligheter

Hva ville Norge vært uten fisken? Fisken er vår viktigeste fornybare naturressurs, og gir arbeid og mat til mange mennesker. Vi er så heldige at vi kan gjøre nytte av naturen og samtidig være miljøvennlige. Å arbeide for miljøvennlig fiske er å arbeide for miljøvennlig matproduksjon.

Havet gir enorme muligheter, men med disse mulighetene følger også ansvar: Norge må forvalte fiskeriressursene på en bærekraftig måte, slik at det også er fisk i havet i fremtiden.

 

Kilder

SSB: www.ssb.no

Natur og Ungdom: www.nu.no