Landsmøtesalen 2016

Innstilling til Natur og Ungdoms sentralstyre for 2020

25.11.2019 av Camilla Nordbø

Dette er valgkomiteen sin innstilling til Natur og Ungdoms sentralstyre for 2020. Innstillingen er basert på intervjuer med landsstyret, sentralstyret, sekretariat og andre medlemmer.

Dette er valgkomiteen sin innstilling til Natur og Ungdoms sentralstyre for 2020. Innstillingen er basert på intervjuer med landsstyret, sentralstyret, sekretariat og andre medlemmer.

Valgkomiteen for landsmøtet 2020 har bestått av:

Torgeir Vestre, Leder av valgkomiteen

Øyunn Hasvik, Fast medlem

Frida Nodeland Indregard, Fast medlem

Markus Refsdal, Fast medlem

Torkel Salvesen Lie, Fast medlem

Elise Sørensen, Varamedlem

Hedwig Thiery Aresvik, Varamedlem

Alle medlemmer av valgkomiteen som har vært aktuelle kandidater til ett eller flere verv, har naturligvis vært inhabile, og har ikke deltatt i de aktuelle behandlingene.

Arbeidsutvalget

Leder: Therese Hugstmyr Woie (ny)

Therese er 22 år og kommer fra Tromsø. Hun ble medlem i Natur og Ungdom i 2014, og ble lokallagsleder i Tromsø NU høsten 2014. I Tromsø NU jobbet Therese særlig mye mot oljeboring i Arktis og for en miljøvennlig bymiljøavtale i Tromsø. Sommeren 2016 ble Therese supplert inn i NUs sentralstyre. Der har hun jobbet blant annet med oljepolitikk, samt fiskeri. I ulike perioder har hun ledet både Natur og Ungdoms arbeid med fiskeri og oppdrett, samt NUs arbeid med oljepolitikk. Sommeren 2018 ble Therese ansatt som daglig leder i Natur og Ungdom, en stilling hun har den dag i dag. Der har hun hatt ansvar for NUs økonomi, samt arbeidsgiveransvar for NUs sekretariat.

1. nestleder: Jørgen Næss Karlsen (ny)

Jørgen er 22 år og kommer fra Skedsmokorset i Akershus. Han ble medlem i Natur og Ungdom i 2010, og har vært aktivt medlem siden han ble med i Nedre Romerike Natur og Ungdom i 2013. Han satt i fylkesstyret til Akershus NU fra sommeren 2015. I sin tid i lokal- og fylkeslag arbeidet Jørgen blant annet med bilfritt sentrum i Lillestrøm og vern av myrområdene i Jødahlsmåsan. Sommeren 2016 ble Jørgen ansatt som regionsekretær ved Natur og Ungdoms hovedkontor, og sommeren 2017 ble han supplert inn som sentralstyremedlem i NU. I sentralstyret har han jobbet særlig mye mot gruvedumping i Førdefjorden og Repparfjorden, og ledet NUs arbeid med dette i flere år. Det siste året har Jørgen sittet som 2. nestleder, der han blant annet har hatt særlig ansvar for å følge opp Natur og Ungdoms landsstyre.

2. nestleder: Andreas Randøy (ny)

Andreas er 22 år og kommer fra Kristiansand. Han har vært medlem i Natur og Ungdom siden 2014, og var aktiv i i Kristiansand NU fra 2014 til 2016. Høsten 2016 flyttet han til Lillehammer, og var med på å starte opp både Lillehammer og Oppland Natur og Ungdom. Fra februar 2017 satt Andreas i NUs internasjonale utvalg, der han jobbet med å følge opp vårt internasjonale nettverk, og sommeren 2017 ble han supplert inn i sentralstyret. I sentralstyret har Andreas jobbet særlig mye med oljepolitikk, og det siste året har han ledet Natur og Ungdoms oljearbeid. Han har også vært internasjonalt ansvarlig i NUs sentralstyre.

Valgkomiteens vurdering:

I arbeidet med å utforme et nytt arbeidsutvalg har Valgkomiteen særlig vektlagt kandidatenes evner som ledere og forbilder, både internt i organisajsonen og ut mot media og ungdom generelt. I tillegg har det vært viktig med en geografisk spredning som speiler hele landet og å sette sammen en gruppe som kan jobbe godt sammen. 

Valgkomiteen mener at tre innstilite medlemmene av arbeidsutvalget utfyller hverandre godt: Therese, Jørgen og Andreas har til sammen en svært bred faglig kompetanse, ulike erfaringer og visjoner for organisasjonen, og et mangfold av personligheter som vi tror vil ressonere med ulike deler av medlemsmassen på en god måte.

I prosessen med å utforme arbeidsutvalget har vi hatt mange aktuelle kandidater som har meldt sin interesse og som har vært involvert i prosessen, noe vi opplever at har bidratt til å styrke den endelige instillingen. Valgkomiteen har full tillit til at Therese, Jørgen og Andreas vil gjøre en god jobb som leder og nestledere for Natur og Ungdom i 2020

Øvrige sentralstyremedlemmer:

Hedwig Thiery Aresvik (ny)

Hedwig er 20 år og kommer fra Aure i Møre og Romsdal. Hedwig gikk på skole i Trondheim, og det var der hun ble aktiv i Natur og Ungdom våren 2018.  Fra sommeren 2018 til sommeren 2019 var Hedwig leder i Trondheim NU, der hun blant annet jobbet mot nedbygging av matjord, oljeboring i Arktis, utslipp av tungmetaller i kommunen, samt med å arrangere skolestreik i Trondheim, noe som har vært en stor suksess. Gjennom sommeren og høsten 2019 har Hedwig arbeidet for Natur og Ungdom som henholdsvis sommerverver og arrangementskoordinator for Klimasøksmål Arktis. Dette arbeidet har gitt henne masse erfaring med sentralt arbeid i Natur og Ungdom, og hun har glidd godt inn i Natur og Ungdoms sentralkontor i Oslo. Gjennom 2019 har Hedwig også sittet i NUs valgkomité og Plast- og Forbruksutvalget. Hedwig engasjerer seg særlig mye for det å se klimakampen og kampen for naturmangfold i sammenheng, samt å hjelpe ungdom til å delta i den offentlige debatten. 

Tora Fougner-Økland (ny)

Tora er 22 år og kommer fra Oslo. Hun ble medlem av Natur og ungdom i 2012 og har lang fartstid fra Natur og Ungdom, i blant annet lokallag og utvalg. Tora har blant annet vært leder i Oslo sentrum/Øst lokallag og jobbet da med bilfritt sentrum og en sykkelvennlig by. I 2016 ble Tora medlem av naturvernutvalget, og hun er i dag en aktiv pådriver for arbeidet med pollinerende insekt i utvalet. Tora har de siste årene studert molekylærøkologi (biologi) ved Georg-August universitetet i Göttingen i Tyskland. Våren 2019 fullførte hun bachelorgraden. Studiet inkluderte også emner i skogbruk og skogsøkologi. I tillegg har Tora jobbet mye for organsiasjonsen Bybi i Oslo, og er blant annet birøkter, kursholder, forskningskoordinator og ungdomsambassadør for bie-kollektivet. Gjennom Bybi har Tora arbeidet med jordbruksoppgjøret, utarbeidelsen av den nasjonale pollinatorstrategien og grønn byutvikling i Oslo. Tora sine hjertesaker er verdien av naturmangfoldet, samt bærekraftig matproduksjon og samferdsel.

Lea Justine Nesheim (ny)

Lea Justine Nesheim er 19 år og kommer fra Farsund i Vest-Agder. Hun har vært medlem i Natur og Ungdom siden våren 2016, og ble fylkesleder og landsstyrerepresentant for Vest-Agder NU høsten 2018. Lea arbeidet mye lokalt med å styrke NUs aktivitet på Sørlandet, og var med å gjenstarte aktiviteten til fylkesstyret og flere av lokallagene i fylket. Lokalt jobbet Lea blant annet for er oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja og med Skolestreik for klima, som hun vært med å arrangere flere ganger både i Farsund og Kristiansand. Lea arbeidet også mye med å knytte bånd med andre organisasjoner. Sommeren 2019 ble Lea supplert inn i NUs sentralstyret, og hun har gjennom høsten jobbet særlig mye med Klimasøksmål Arktis. Lea har vært sentral i arbeidet med å skape oppmerksomhet rundt søksmålets behandling i Lagmannsretten.

Johanne Frost Klepp (gjenvalg)

Johanne er 21 år og kommer fra Oslo. Johanne ble medlem av Natur og Ungdom i 2014, og ble aktiv i organisasjonen etter sommerleir ved Førdefjorden sommeren 2015. Senere samme år ble hun leder for Katta Natur og Ungdom, der hun blant annet jobbet mot matsvinn, palmeolje og bedre kildesortering. I 2016 begynte hun i fylkesstyret i Oslo, og våren 2017 ble hun fylkesleder. I Oslo har Johanne jobbet for et bedre sykkelnett og for et oljefritt LoVeSe. Skoleåret 2017-2018 gikk Johanne på Sunnfjord Folkehøgskule i Førde, og var leder for Førde Natur og Ungdom. Der har hun arbeidet å stoppe sjødeponi i Førdefjorden og for kildesortering av plastemballasje i kommunen. Fra sommeren 2018 arbeidet Johanne som regionsekretær for Oslo, Trøndelag og Møre og Romsdal NU, og på landsmøtet 2019 ble hun valgt inn i sentralstyret. I sentralstyret har hun arbeidet med samferdsel og gruvesakene ved Førdefjorden og Repparfjord.

Morten Hansen (gjenvalg)

Morten Hansen er 20 år og kommer fra Oppegård i Akershus. Morten har vært aktiv i Natur og Ungdom siden 2015, da han var med å starte Oppegård Natur og Ungdom. Senere var Morten også sentral i å starteÅs Natur og Ungdom. Fra sommeren 2016 til januar 2018 var han fylkesleder for Akershus Natur og Ungdom. I Akershus jobbet Morten blant annet mot tredje rullebane ved Oslo Lufthavn, mot utvidelse av E18, for et bedre kollektivtilbud i Akershus, og med å utforme en langsiktig klima- og miljøplan i Akershus. Morten studerer økologi ved NMBU. Morten ble supplert inn i sentralstyret sommeren 2018, og har i sin tid i sentralstyret jobbet med samferdsel og oppdrett.

Lasse Bjørn (gjenvalg)

Lasse er 22 år gammel, og kommer fra Tromsø. Han ble medlem av Natur og Ungdom høsten2014 og ble aktiv i Tromsø NU våren 2015. I lokallaget jobbet han blant annet med køprising, tog til Nord-Norge og bærekraftig kystfiske. I januar 2017 begynte Lasse i jobb som regionssekretær i NU for Trøndelag og Møre og Romsdal. Lasse har også erfaring fra den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh, hvor han var med å starte lokallag i Tromsø. Lasse har siden mars 2017 sittet i Noereh sitt sentralstyre, og hans kontakter i de samiske miljøene har vært svært viktig for NUs arbeid med miljøsaker i samiske områder. Lasse ble supplert inn i sentralstyret til Natur og Ungdom i juni 2018, og har i sin tid i sentralstyret blant annet jobbet med opprett, jordbruk og gruvesakene. 

Matilde Corneliussen Løvvik (gjenvalg)

Matilde er 20 år gammel og kommer fra Bergen. Hun ble medlem i Natur og Ungdom i 2014 og ble aktiv i Fana Natur og Ungdom samme året. Matilde tok over som lokallagsleder i Fana NU, hvor hun jobbet med skogvern, mot en andre rullebane på Bergen Lufthavn Flesland og mot oljeboring i Arktis. Høsten 2017 ble hun valgt inn i Natur og Ungdoms Internasjonale Utvalg. Som medlem av utvalget har hun representert Natur og Ungdom på klimatoppmøte i Bonn, og vært med på å arrangere Young Friends of the Earth Europe (Yfoee) sitt årsmøte. Siden mars 2018 har Matilde sittet i Yfoees styringsgruppe. Matilde ble supplert inn isentralstyret i juni 2018, og har arbeidet med gruve og samferdsel. Hun har også vært internasjonalt ansvarlig i sentralstyret. 

Ingebjørg Marie Thorkildsen (gjenvalg)

Ingebjørg er 20 år og kommer fra Skoppum i Vestfold. Hun har vært aktiv i Natur og Ungdom siden høsten 2015. Hun ble valgt til lokallagsleder for Horten Natur og Ungdom i høsten 2016, og der har hun jobbet med kollektivtilbudet og forbruk. Hun ble valgt som fylkesleder og landsstyrerepresentant i Vestfold NU sommeren 2017, og jobbet  blant annet med samferdsel, klimarettferdighet og gruvesakene. Ingebjørg ble supplert inn i sentralstyret i juni 2018, og har arbeidet særlig mye med olje og gruvesakene.

Mia Cathryn Haugen Chamberlain (gjenvalg)

Mia er 21 år gammel og kommer fra Bergen. Hun ble medlem i Natur og Ungdom i 2014. Mia har bakgrunn fra Sosialistisk Ungdom, hvor hun var fylkesstyremedlem i Hordaland SU fra 2016 til 2017. Hun har også sittet som landsstyremedlem i Ungdom mot EU i to år. I 2015 var hun med på å starte Langhaugen NU og var nestleder der i et halvt år frem til hun dro på utveksling til Wales. Mia arbeidet fra sommeren 2017 til sommeren 2018 som regionsekretær for Vestlandet i Natur og Ungdom. Mia har et stort engasjement for oppdrett og har jobbet mye med klimaperspektiv i internasjonale handelsavtaler. Mia ble supplert inn i sentralstyret i juni 2018, og har i sin tid i sentralstyret arbeidet særlig mye med olje, gruvesakene og inkludering av nye medlemsgrupper.

Åsa Braut Bache (gjenvalg)

Åsa er 21 år, og kommer fra Stavanger. Hun ble medlem i Natur og Ungdom i 2014, og ble aktiv samme høst. I 2015 ble hun valgt inn i lokallagsstyret til Stavanger NU og var det i et halvt år, før hun dro på utveksling til Canada i skoleåret 2015/2016. Da hun kom tilbake til Stavanger ble hun valgt inn i lokallagsstyret, før hun sommeren 2017 ble valgt inn i fylkesstyret til Rogaland NU. Hun har arbeidet mye med oljepolitikk og å stoppe sjødeponi i Førdefjorden. Åsa ble valgt inn i sentralstyret på Landsmøtet i 2018, og har blant annet arbeidet med oppdrett, olje og gruvesaken.

Even Mjaaland (gjenvalg)

Even er 21 år og kommer fra Trondheim i Trøndelag. Han ble medlem i Natur og Ungdom i 2007, og ble aktiv i Trondheim Natur og Ungdom sommeren 2015. Even satt i lokallagsstyret fra 2015 til 2016 og som nestleder i Sør-Trøndelag NU i 2016. Han har jobbet med samferdsel og kollektivtransport, matsortering, kampen mot utbyggingen av Nidarøområdet i Trondheim og oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, hvor han blant annet jobbet mye med konsertarrangement, miljøkveld og nattaksjon. Even ble valgt inn i sentralstyret på Landsmøtet i 2018, og har jobbet med oppdrett og samferdsel.


Thor Due (gjenvalg)

Thor er 22 år og kommer fra Molde i Møre og Romsdal. Han ble medlem i NU i 2013 og var aktiv i Molde Natur og Ungdom. Thor satt i fylkesstyret i Møre og Romsdal fra 2014, og ble i sommeren 2015 valgt til fylkesleder i Møre og Romsdal NU. I lokallag og fylkesstyret har han jobbet med oljepolitikk, kollektivtilbud, sjødeponi og verving. Thor ble supplert inn i sentralstyret sommeren 2017. Her har han jobbet særlig mye med olje. Sommeren 2018 dro Thor på en ekspedisjon til Bjørnøya for å kartlegge og dokumentere områder i Arktis der oljenæringa ønsker å bore etter olje og gass. Dette resulterte blant annet i en dokumentar som ble lansert høsten 2019. Thor har også jobbet mye med Klimasøksmål Arktis gjennom hele sin tid i Sentralstyret, og vært sentral i begge rettsrundene av klimasøksmålet.

Valgkomiteens vurdering:

I utformingen av nytt sentralstyre for Natur og Ungdom i 2020 har valgkomiteen hatt mange kandidater, noe som har gjort at arbeidet har gjort et omfattende arbeid, som vi mener har munnet ut i en svært sterk innstilling. Vi har valgt å gjeninnstille alle som har stilt  til gjenvalg, noe som vi med glede merker oss at store deler av sentralstyret har ønsket å gjøre. Som et resultat av dette har vi hatt to ledige plasser å fylle i sentralstyret. For å fylle disse plassene har vi søkt bredt, og har på det meste hatt ni aktuelle kandidater. Det at det har vært stor konkurranse om å sitte i sentralstyret, betyr at de endelige kandidatene er særlig kvalifiserte.

I utformingen av sentralstyret har vi lagt særlig vekt på kandidatenes faglige, organisatoriske og sosiale evner, samtidig som vi har jobbet for å sikre en god geografiske spredning og en sunn kjønnsbalanse. Vi opplever at vi har oppfylt alle disse målene svært godt. Sentralstyret 2020 blir et svært erfarent og faglig sterkt sentralstyre, noe vi tror blir viktig i det kommende året. Valgkomiteen er svært fornøyd med vår innstilling, og tror alle medlemmene vil gjøre en god jobb, både individuelt og som et samlet setnralstyre.