Holdt rapport hemmelig

27.10.2020 av Sandra Butoyi

Det ble gjort grove økonomiske regnefeil i utredingen som Stortinget fikk da de åpnet Barentshavet Sørøst. Notatet som har kommet fram viser at Oljedirektoratet kjente til risiko for milliardtap på oljevirksomhet i nord -- Stortinget fikk aldri se disse tallene.

Før siste runde i Klimasøksmålet fikk Høyesterett og våre advokater et notat som kom fra Oljedirektoratet — dette notatet innehold informasjon som var relevant for Stortingets beslutning om å åpne Barentshavet i 2013, men våre folkevalgte fikk aldri lese dette dokumentet. I notatet og en rekke e-poster viser nå Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet at kjente til tall som sa at Barentshavet sørøst kunne bli et stort tapsprosjekt for samfunnet og framtida.

NRK-sak: Holdt tilbake rapport om at olje i nord kunne gi milliardtap

NRK omtalte saken tirsdag 27.oktober.

TIDSLINJE

Klimasøksmålet behandles i Høyesterett 4.-12. november. I den forbindelse sendte Regjeringsadvokaten fredag 21. august inn et notat til Høyesterett som hittil har vært ukjent for saksøkerne og allmennheten.

Våren 2013 la regjeringen Stoltenberg frem en stortingsmelding med forslag om å åpne Barentshavet sørøst for oljeboring. Ansvarlig statsråd var Ola Borten Moe. I forbindelse med dette forslaget ble det laget en konsekvensutredning, som inneholdt en økonomisk vurdering. Dette var den siste vurderingen Stortinget fikk før de behandlet åpningen. De økonomiske vurderingene i konsekvensutredningen er basert på to sværbegge scenarier at oljevirksomhet var svært lønnsomt.

Partene i klimasøksmålet har allerede vist at disse beregningene var beheftet med store feil. Nå viser det seg i tillegg at Oljedirektoratet har satt på lignende beregninger som de ikke la frem for Stortinget. Deres beregninger viser at lønnsomheten for oljefeltene er tvilsom og at lavere oljepris kan gjøre samfunnsinntektene negative. Notatet er datert 8. mars 2013, mens stortingsmeldingen, som inneholdt den utdaterte beregningen, ble lagt frem for Stortinget 26. april 2013.

Parallelt med konsekvensutredningen ble det gjort en grundigere kartlegging av olje- og gassressursene i Barentshavet sørøst. Kartleggingen dannet grunnlaget for den nye økonomiske analysen som til nå har vært ukjent utenfor Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet. Den til nå hemmelige analysen er grundigere enn den informasjonen som ble gitt Stortinget, og viser et helt annet og mye mer negativt resultat.

Rapporten sier flere at feltene i Barentshavet sørøst har 25 prosent sjanse for å ikke være lønnsomme med oljeprisen som var i 2013. Med 30 prosent lavere olje- og gasspris viser gjennomsnittsscenariet at samfunnet vil tape milliarder på oljevirksomheten. Oljedirektoratets forventninger til både olje- og gassprisen er i dag betydelig lavere enn 2013-anslaget, som er lagt til grunn i rapporten.

Dette er problematisk fordi Oljedirektoratet og Oljedepartementet har sittet på en grundig analyse som viser en mer betydelig risiko for økonomisk tap, men la det aldri fram for Stortinget eller offentligheten. Analysen var ferdigstilt før Stortinget behandlet åpningen av Barentshavet sørøst, og før Stortingsmeldingen ble lagt frem 26. april. Stortinget fikk isteden presentert en utdatert analyse som var full av betydelige feil. Stortinget har altså behandlet oljevirksomhet i Barentshavet på feilaktig og utdatert faktagrunnlag fordi departementet har holdt tilbake den nyeste informasjonen.

Alle tall i rapporten er regnet om til nåverdi (“diskontert”). Dette viser at Oljedirektoratet mener det er aktuelt å diskontere i slike økonomiske utredninger, selv om regjeringsadvokaten har argumentert for at det ikke er nødvendig i sin argumentasjon i klimasøksmålet.

Staten har ikke lagt frem dette notatet i retten selv om partene i klimasøksmålet har bedt om at alle aktuelle økonomiske vurderinger legges fram, og dette helt åpenbart faller innenfor denne kategorien. Staten har følgelig holdt tilbake relevant informasjon fra retten i de to foregående rundene i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.

Les mer på klimasøkmsål.no.

Relevante nyheter