Generisk tømmerstokk

Vi krever stans av hogst i gammelskog!

15.05.2021 av Sandra Butoyi

Naturvernforbundet, Sabima, WWF og Natur og Ungdom krever nå langt sterkere miljøhensyn i skogdrifta. Vi har sendt ut en rekke felles skogkrav til politikerer før høstens valg. Blant kravene er hogststopp i gammelskog og slutt på miljøskadelige skogbruksmidler.

Den største andelen av trua arter lever i skogen og nå sliter mange fordi det er blitt mindre av eldre skog og gammel naturskog i Norge. Skogen blir unik når den har trær i alle livsstadier, gamle eller døde trær er ofte bosted for flere arter.  Dagens intensive skogbruk, der det  tas i bruk flatehogst, er årsaken til at det er blitt langt mindre slik skog. Ved flatehogst hogges alle trærne i et større område før det plantes med nye trær. Da blir alle trærne i skogen like gamle, vi kaller gjerne dette plantasjeskog. Her kan ikke artene som trenger gamle og døde trær overleve. I tillegg fører flatehogsten til store tap av karbon som tidligere har blitt lagret i jorden. Skogvern og en ny måte å drive skogbruket på er derfor avgjørende for bevaring av naturmangfoldet og for karbonlagring, men til tross for Stortingets vedtak om å verne 10% av skogen er under 4% av den produktive skogen vernet:

– Skogvernet går i sneglefart, mens hogstmaskinene går i racerfart og politikerne må få satt av nok penger til skogvern før det ikke er mer skog igjen å verne. Vi trenger en årlig norsk skogvernmilliard nå og kutt i miljøfiendtlige skogbrukssubsidier som med kirurgisk presisjon ødelegger nettopp de skogene det er aktuelt å verne, sier skogbiolog og seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond Trude Myhre.

Skogkravene er: 

  • Økt skogvernbudsjett.
  • Hogststopp i gammelskogen.
  • Stans av miljøskadelige skogbrukssubsidier.
  • Kartfesting av gammelskogen.
  • Meldeplikt på hogst.

Skogen er mye mer enn tømmer. I tillegg til å være et enormt karbonlager og hjem for sårbare arter, gir også skogen flomvern, ras- og skredsikring og bidrar til folkehelse gjennom naturopplevelser og friluftsliv. Kravet om økning i skogvernsbudsjettet skal gå til eiere som vil verne skogen sin frivillig. Vi vil også stanse hogst i eldre skog, frem til det kan bli gjort en kartlegging av typene vi har i landet. Dette er hogststopp og karfestning og er veldig viktig for at vi kan begynne å forvalte skogene bedre:

– Mangelfull kartlegging av naturverdier utgjør en alvorlig trussel mot naturmangfoldet. Kartfesting av gammelskogen må på plass og det må innføres meldeplikt på hogst, slik at vi ikke taper verdifulle skogområder for framtida, sier Mari S Qviller i Natur og Ungdom. 

Skogbruket må drives på en måte som ivaretar de viktige naturgodene skogen gir oss, og som ikke er til skade for økosystemene. Derfor må skognæringen slutte med miljøskadelige midler, og begynne å melde fra om hvor det hogges. Myndighetene har i altfor stor grad overlatt skogforvaltningen til skognæringens private sertifiseringsordninger. Næringens egne miljøregistreringer fanger for sjeldent opp de naturverdiene som skal bli ivaretatt. En meldeplikt vil gi lokale turfolk og miljøorganisasjonene bedre innsyn i forvaltninga og kan bidra til bedre ivaretakelse av verdifull gammelskog. 

Se kravene i vedlegg på siden: