Foto: Josef Friedhuber / iStockPhoto

Rødlista arter – Hva er det egentlig?

01.03.2012 av Sandra Butoyi

I miljøsaker er rødlista arter svært ofte et viktig argument, men hva er det egentlig? Nylig var det stor diskusjon i stortinget om fuglen Svarthalespove er rødlista eller ikke. Rødlistede arter som ål, uer og elvemussling er viktige argumenter mot dumping av gruveavfall i Førdefjorden. Men hva er egentlig rødlista? Og hva skal til for at en art blir rødlistet?

«Norsk Rødliste for arter» lages av Artsdatabanken og er en oversikt over arter som står i fare for å dø ut i norsk natur. Omtrent 21 000 arter i Norge har blitt vurdert og av disse er 2398 arter truet og 1284 arter er nær truet. Tallene er trolig egentlig mye høyere fordi vi ikke vet nok om hvilke ulike planter og dyr som finnes i Norge. Det er med andre ord veldig mange arter som står i fare for å dø ut, hvis vi ikke kjemper deres sak.

 

Det er en del av naturens utvikling at arter dør ut. I løpet av jordas historie har et svimlende antall arter oppstått og så forsvunnet igjen. Men i verden i dag er det et omfattende problem at arter dør ut i et urovekkende høyt tempo på grunn av menneskelig aktivitet. I dag skjer utryddelsen av planter og dyr mellom 1000 og 10 000 ganger raskere enn det som har vært normalt. Derfor er det viktig med omfattende og sikker kunnskap om hvilke arter som er i faresonen slik at dette kan ha innvirkning på politikk og naturforvaltning. Rødlista er et viktig verktøy for forvaltning av arter.

 

Artene deles inn i elleve kategorier, hvor åtte av dem gir plassering på rødlista. Arter som kategoriseres som kritisk truet, sterkt truet og sårbar kalles for truete arter.

 

Rødlistearter: (Internasjonal benevning i parentes):

 

Utdødd (EX), og utdødd i vill tilstand (EW),

Ingen av artene i den norske Rødlista befinner seg her. En art er utdødd når det er svært liten tvil om at arten er globalt utdødd. En art er utdødd i vill tilstand når den ikke lengre finnes frittlevende, men det fortsatt finnes individer i dyrehager, botaniske hager og lignende.

 

Regionalt utdødd (RE),
Når det er svært liten tvil om at arten ikke lenger finnes i Norge. For at arten skal inkluderes må den ha vært etablert reproduserende i Norge etter år 1800.

Eksempel: Hvalarten Nordkaper (Eubalaena glacialis), Svartrotta (Rattus rattus) og Rapphøne (Perdix perdix).

 

Kritisk truet (CR),
Arten har ekstremt høy risiko for utdøing.

Eksempel: Bredøreflaggermus (Barbastella barbastellus), Fjellrev (Vulpes lagopus) og Dverggås (Anser erythropus).

 

Sterkt truet (EN),
Arten har da svært høy risiko for utdøing.

Eksempel: Uer (Sebastes marinus), Brunbjørn (Ursus arctos) og Snøugle (Bubo scandiacus).

 

Sårbar (VU),
Arten har da høy risiko for utdøing.

Eksempel: Oter (Lutra lutra), Hvalross (Odobenus rosmarus) og Lundefugl (Fratercula arctica).

 

Nær truet (NT)
En art er nær truet når den er nære ved å tilfredsstille noen av kriteriene for kritisk truet, sterkt truet eller sårbar nå, eller i nær framtid.

Eksempel: Blåhval (Balaenoptera musculus), Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) og Småsalamander(Triturus vulgaris).

Datamangel (DD)
En art settes til kategori datamangel når usikkerhet om artens korrekte kategoriplassering er svært stor.

Eksempel: Hvithval (Delphinapterus leucas), Gråhai (Galeorhinus galeus ) og Skjeggflaggermus (Myotis mystacinus).

 

(Kilde: Norsk rødliste for arter 2010)

 

Her kan du lese mer om Artsdatabanken og Rødlista: www.artsdatabanken.no

Her kan du laste ned «Norsk rødliste for arter 2010»