Foto: Helene Lind Jensen

30 nye skogområder vernet

18.02.2014 av Sandra Butoyi

Regjeringen vernet 30 nye skogområder. Områdene omfatter ca 76 km2 nytt verneareal, hvorav ca 48 km2 er produktiv skog. Områdene inngår i arbeidet med frivillig skogvern. Viktig for naturmangfoldet. Natur og Ungdom jubler for skogvern.

Hittil er nær 2,6 prosent av den produktive skogen i Norge vernet. Målet er et vern på 10 prosent innen 2020 for bevaring av biologisk mangfold og binding av store mengder karbon.

Norsk skog er del av det nordlige borale skogbelte, som er verdens største økosystem på land og jordas største karbonlager. Å verne skog i Norge er ikke bare et viktig klimatiltak, men helt nødvendig for naturmangfoldet. Felles for mye av den skogen som er trua er at den er veldig gammel. Mange arter er nedbrytere som trenger ting som er gamle og råtner for å ha noe å leve av.

Til forskjell fra tropiske skoger som har bestått i millioner av år, er de nordlige skogene vokst fram etter siste istid for 10 000 år siden. På denne relativt korte tiden har skogene våre dannet en robust skognatur med verdens største karbonlager. Her i nord blir størstedelen av karbonet lagret som dødt plantemateriale i bakken. I nord går nedbrytningen mye saktere siden det er kaldere enn i tropiske strøk. Men når trærne fjernes, slippes lys og varme inn slik at det døde plantematerialet i bakken raskere brytes ned og karbonet slippes ut i atmosfæren.

Naturmangfoldet er jordens «immunforsvar og livsforsikring» mot store miljøendringer som nettopp menneskeskapte klimaendringer.  Et rikt og robust mangfold av arter og naturtyper gjør at naturen lettere kan tilpasse seg et klima i endring. Skogen har, i tillegg til å lagre karbon, evne til å begrense flom og erosjon. Det er altså ingen tvil om at den mangfoldige norske skogen er viktig for klimaet. Både som karbonfanger og karbonlager, som buffer mot villere vær og for at naturen skal tilpasse seg et endret klima.

Flatehogst er den største trusselen mot de sårbare naturtypene i skogen fordi man hugger ned all skogen i et område og planter ny. Dette gjør at livet i skogen sliter med å finne egnede hjem. Det kan være alt ifra en lavart som kun vokser på gamle furustubber som døde i en brann for over 200 år siden, til insekter som bor i hule eiker. Noe av det viktigste man kan gjøre for artene på rødlista som lever i skogen er å la være å hogge de trua naturtypene. Skogvern og bærekraftig skogbruk er avgjørende for å ta vare på dette mangfoldet.

Se hvilken områder som er vernet her.