Foto: Josef Friedhuber / iStockPhoto

Naturvern

11.05.2014 av Sandra Butoyi

Mangfoldet i naturen er avgjørende for at mennesker, dyr og planter kan leve på jorda. Samspillet mellom de millioner av arter som befolker planeten har utviklet seg gjennom milliarder av år, men nå står naturen foran et tap av mangfold den ikke har sett på svært lang tid.Forskere anslår at hastigheten og omfanget på artsutryddelsen som foregår i dag er opp mot 1000 ganger større enn normalt.

Om denne trenden fortsetter kan så mye som en tredjedel av alt liv på kloden gå tapt innen midten av dette århundret, og hastigheten og omfanget av utryddelsen kan bli enda større dersom tiltakene som er nødvendige for å bevare mangfoldet ikke fattes.

Masseutryddelser har hendt flere ganger gjennom jordas historie, sist ved at dinosaurene døde ut for omtrent 65 millioner år siden, og årsakene har vært forskjellige. Det som skiller dagens artsutryddelse fra tidligere er at den skyldes en arts dominans over alle de andre artene, nemlig menneskets. Både det at mennesker ødelegger leveområdene til artene, jakter på dem til bestandene er farlig lave, og endrer klimaet på jorda uten at artene klarer å tilpasse seg bidrar til at naturmangfoldet reduseres dramatisk.

Det at mennesker er skyld i artsutryddelsen skaper en veldig spesiell situasjon. Selv om det er vår skyld at naturmangfoldet blir ødelagt, kan vi også forhindre at det skjer. Dersom vi bevarer de viktigste naturområdene, unnlater å  overbeskatte og overfiske artene i naturen, og reduserer klimagassutslippene våre slik at klimaet på jorda ikke blir varmere, kan vi  stoppe tapet av naturmangfold.

Den norske rødlista er en oversikt over arter som er truet av utryddelse i norsk natur, Halvparten av artene man finner i rødlista lever i skogsmiljøer. Skal Norge oppfylle sine internasjonale forpliktelser og stoppe tapet av biologisk mangfold må vi verne mer natur, og spesielt skog.