Arbeiderpartiet må si nei til snikåpning av Lofoten!

04.02.2017 av Natur og Ungdom

Programkomiteen har foreslått å åpne de sørlige deler av Lofoten for olje, og framstiller det som et kompromiss. Det er det ikke. Her kan du lese fakta om saken og hva du kan gjøre.

Hva har programkomiteen til Arbeiderpartiet foreslått?

Programkomiteen foreslår at det igangsettes en konsekvensutredning for oljevirksomhet av havområdet rundt Værøy og Røst i Lofoten, som i oljeforvaltningen kalles Nordland 6. En konsekvensutredning er en prosess for å åpne et havområde for oljevirksomhet.

De har også foreslått å gi Lofotodden, et naturområde sør i Lofoten, vern som nasjonalpark.

En 50 km lang sone fra land vil de gjøre til et petroleumsfritt område. De foreslår også å gjøre Vestfjorden til et petroleumsfritt område. De petroleumsfrie områdene inneholder derimot ingen antatte olje- og gassressurser. Natur og Ungdom mener derfor at programkomiteens forslag er en snikåpning av Lofoten. Vern mot oljeboring i områder der det ikke finnes olje er ikke noe reelt vern!

Programkomiteen i Arbeiderpartiets forslag.

Programkomiteen i Arbeiderpartiets forslag.

Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon AUF støtter ikke forslaget, og har fremmet forslag til landsmøtet om at disse områdene ikke skal åpnes for oljevirksomhet i perioden 2017-2012.

Hva er Nordland 6?

Når noen politikere snakker om Lofoten, Vesterålen og Senja, bruker de uttrykkene fra oljeforvaltningen. Det er da tre områder det er snakk om: Nordland 6, Nordland 7 og Troms 2.

Arbeiderpartiet vil konsekvensutrede Nordland 6. Det er den sørøstlige delen av Lofoten, havområdet utenfor Verøy og Røst.

Områdene Nordland 7 og Troms 2, utenfor Vesterålen og Senja, vil ikke komiteen konsekvensutrede i denne omgang.

Det er på Nordland VI man forventer å finne mest olje, om lag halvparten av olja i Lofoten ligger her ifølge Oljedirektoratet.

Hva slags natur finnes i området som programkomiteen i Arbeiderpartiet vil åpne?

  • Verdens største kaldtvannskorallrev ligger sørvest for Røst. Dette er et viktig leveområde for mange arter.
  • Det er store fuglefjell på Verøy og Røst. Her holder 20 % av Norskekystens hekkende sjøfugler til
  • Lofoten er kjent som det viktigste gyteområdet for torsk og hyse langs kysten, i tillegg gyter en rekke andre fiskeslag her. Det har vært et veldig godt skreifiske her de siste årene, og området er det viktigste for fiskerne i Vest-Lofoten i sesongen.

Slik vil programkomiteens forslag overlappe korallrev og gyteområde:

Programkomiteen i Arbeiderpartiets forslag, og overlappende gyteområder.

Programkomiteen i Arbeiderpartiets forslag, og overlappende gyteområder.

 

Hvordan truer åpning av dette området naturen i Lofoten, Vesterålen og Senja?

Oljevirksomhet kan true natur ved ulykker, men også utslipp som forekommer hele tiden ved oljeutvinning. En ulykke sør i Lofoten gjøre stor skade på naturen der, men oljesøl vil også spre seg lenger nordover i Lofoten, Vesterålen, og resten av Norskekysten.

En rapport som bl.a. Kystverket, Oljedirektoratet og Miljødirektoratet har bidratt til, regner det som et realistisk scenario at en utblåsning fra en oljeinstallasjon nært kysten mest sannsynlig vil føre mye olje inn til land i løpet av få dager, og at det utslippet i løpet av få uker kan spre seg langs hele kysten av Troms og Finnmark.

Oljesøl er farlig for fiskeegg som flyter høyt oppe i vannmassene. Nyere forskning fra Havforskningsinstituttet viser at for hyse skal det bare små doser olje til før eggene ikke vokser opp. Sjøfugl vil rammes hardt ved at olje ødelegger isolasjonen i fjærdrakten og evnen til å holde på varme.

Kartlegging av olje på havbunnen med seismikkskyting er også noe som foregår områder som er åpnet for oljevirksomhet, både i startfasen når man leter etter olje og etterpå når man har startet produksjon.

Seismikkskyting – kraftige lydbølger som skytes mot havbunnen – vil skremme fisk og havpattedyr. Man har tidligere skutt seismikk utenfor Lofoten og Vesterålen, og resultatet ble at fiskerne fikk langt mindre fisk og mange måtte ligge på land. Sjømat Norge anslo at tapene for sjømatforedlingsbedriftene i Lofoten og Vesterålen til sammen hadde en verdi på over fem millioner kroner.

Hva er en konsekvensutredning?

I petroleumsloven og dens forskrifter står det at formålet med en konsekvensutredning er å tildele tillatelser til å lete etter og utvinne olje. Alle konsekvensutredninger som har blitt gjennomført i Norge har endt med at områdene har blitt helt eller delvis åpnet for oljevirksomhet.

Hvilke kunnskapsgrunnlag finnes om miljøkonsekvensene av oljevirksomhet?

Petroleumslovens forskrifter sier man skal basere konsekvensutredningen på eksisterende kunnskap, det vil dermed ikke bli innhentet mer kunnskap om miljøkonsekvensene av oljevirksomhet, formålet er å åpne havområdet.

Det har blitt gjort omfattende kunnskapsinnhenting om hvilke konsekvenser oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja vil ha. Dette har blant annet blitt gjort gjennom arbeidet med forvaltningsplan for Barentshavet-Lofoten, og Kunnskapsinnhentingen i 2012. Totalt har det blitt skrevet over 90 rapporter om dette temaet de siste 15 årene. Norge har brukt over 1 milliard kroner på kunnskapsinnhenting. Alle miljøfaglige etater – Havforskingsinstituttet, Miljødirektoratet og Norsk Polarinstitutt – advarer mot oljevirksomhet.

Hva kan du gjøre?

  1. Bli medlem i Natur og Ungdom, eller betal medlemskontingenten din
  2. Bytt framsidebildet ditt på facebook til dette:

3. Ta kontakt med lokale Arbeiderpartipolitikere og oppfordre dem til å støtte AUFs forslag

4. Delta på Natur og Ungdoms årskonferanse, der vi skal demonstrere utenfor Arbeiderpartiets landsmøte. Her kan du lese mer om årskonferansen.

5. Kom på Natur og Ungdoms sommerleir i Lofoten. Her kan du lese mer om sommerleiren.