Fisk og oljevirksomhet

04.06.2010 av Natur og Ungdom

Olje- og gassutvikling påvirker situasjonen til fiskebestandene. Både leting, utvinning og transport av olje er risikabelt for miljøet i havet. Natur og Ungdom krever at fisk prioriteres framfor forurensende oljeindustri.

Fisk og fiskerinæring er avhenging av et rent hav. Fisk har vært grunnlaget for kystsamfunn i Norge i alle år og er en fornybar ressurs så lenge den forvaltes forsvarlig. Truslene mot fiskeribestandene er mange og alvorlige. Klimaendringer, overfiske, olje- og giftutslipp er noen av dem. Både risikoen for oljeutslipp og utslipp av klimagasser forsterker vi med norsk oljeindustri.  Dette er noen av utfordringene ved å drive oljevirksomhet og ta vare på fisken i samme område.

Oljevern og ulykker
Høsten 2008 gikk SFT ut og uttrykte bekymring over det økende antallet ulykker på norsk sokkel. Oljeutslippet ved Statfjord A plattformen i Nordsjøen i desember 2007 var en kraftig påminnelse om hvilken risiko oljeindustriens tilstedeværelse utgjør for et havområde. Utslippet var norgeshistoriens nest største, og tilsammen ble 4400 m3 råolje sluppet ut i havet som en følge av dårlig vedlikehold og grov menneskelig svikt. Tilsammen ble det avdekket 8 lovbrudd.

Ved oljeulykker er det viktig med fungerende oljevern. I en rapport fra 2005 skriver Kystverket at Norge ikke har en tilfredstillende beredskap. Siden den gang har det skjedd lite. Dagens utstyr fungerer dårlig ved bølger over 2,5- 3 meter, en ikke uvanlig situasjon i norske havområder.

Informasjon fra Norsk Oljevernforening for Operatørselskaper viser at fisk lett tar opp stoffer fra olje i vannet.  Oljen kan påvirke reproduktive parametre, som redusert egg-produksjon, økt sterilitet, og dårligere overlevelse hos avkom. Ødeleggelse av gyteområder kan ha lokale effekter på bestanden.

Seismikk
Seismikk brukes både når man leter etter og produserer olje, og er gjennom petroleumsloven definert som petroleumsvirksomhet. De kraftige lydkanonene man bruker for å kartlegge geologien under havbunnen skremmer fisken, og legger beslag på områder som ellers brukes til fiske. En rapport fra Havforskningsinstituttet viser at fangsten av fisk går ned med mellom 50 og 80 prosent i en radius på 37 km der det skytes seismikk. Sommeren 2008 og 2009 gjennomførte oljedirektoratet seismikkskyting utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja med sterke reaksjoner fra fiskerne lokalt.

Lofoten, Vesterålen og Senja
Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er gyteområde for verdens siste store bestand av torsk. Kombinasjonen av næringsrikt atlanterhavsvann og en smal kontinentalsokkel gjør at havområdene er spesielt rike på naturverdier. Ressursene i havet har vært grunnlaget for bosetning og arbeidsplasser i regionen. Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening hevder at hver krone i inntekt fra fiskeri og havbruksnæringas kjernevirksomhet, genererer 0,69 kroner i inntekter til øvrig næringsliv.

Mørekysten
Også Mørekysten er et særdeles viktig område for norsk fiske der oljeindustrien ønsker innpass.  Bestanden av norsk vårgytende sild i Norskehavet er blant verdens største gjenværende fiskebestander. Statens egne miljøetater har lenge advart mot å dele ut områdene utenfor Mørekysten til oljeselskapene.

Natur og Ungdom krever:  

  • At havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, på Mørekysten og Skagerrak gjøres til petroleumsfrie områder. Opprettelsen av slike områder skal ikke være til hinder for høsting av fornybare ressurser i området.
  • At oljevernberedskapen bedres langs hele kysten.
  • At det ikke tildeles konsesjoner for oljevirksomhet i nye havområder
  • At det utvikles en plan for utfasing av norsk oljeindustri

 

Kilder:

NOFO: http://planverk.nofo.no/beredskapsfisk/Faktaark/faktaark_fisk1.htm

Mareano: http://www.mareano.no/tema/olje_fisk

Havforskningsinstituttet: http://www.imr.no/temasider/redskap_og_teknologi/seismikk/seismikk/nb-no

Biologi.no: Professor Bjørn Munro Jenssen, Zoologisk institutt, NTNU: http://biologi.no/Oljeforurensing/effekter_pa_virvellose_dyr.htm