Tjæresand
Tjæresand

Tjæresand

04.06.2014 av Natur og Ungdom

Statoil kjøpt seg i 2007 inn i et oljefelt i Alberta, Canada, hvor olje utvinnes fra tjæresand. Tjæresand er den skitneste måten å produsere olje på. At Statoil, Norges nasjonale oljeselskap, driver med oljeproduksjon fra tjæresand er en skamplett for Norge.

Tjæresand er en blanding av sand, leire, vann og ca. 10 % bitumen, en tung råolje. Utvinning av olje fra tjæresand kan skje på to måter. Gjennom åpne dagbrudd eller ved “in situ”-metoden. “In-situ”-metodene er den mest brukte måten i dag. Det innebærer å bruke damp og løsemidler for å skille bitumenet fra resten av tjæresanden, slik at man utvinne oljen. Deretter må bitumenet gjennomgå en meget energikrevende oppgraderingsprosess før kvaliteten blir god nok til det kommersielle markedet.

Tjæresand er den mest klimafiendtlige måten å utvinne olje på. De gjennomsnittlige utslippen per produserte oljefat fra tjæresand er 82 kg CO2. Det er ti ganger så mye CO2-utslipp sammenlignet med de gjennomsnittlige utslippene ved norsk sokkel. FNs klimapanel har anslått at 80 prosent av de kjente olje-, kull- og gassresrvene må bli liggende i bakken om verden skal unngå en oppvarming på mer enn 2 grader. Da kan man ikke fortsette å utvinne de mest klimafiendtlige oljereservene man har.

I tillegg til å være klimafiendlig, er tjæresandproduksjon skadelig for lokalmiljøet. Produksjonen innebærer vanvittige naturinngrep. Løsemidlene man bruker for å skille ut oljen etterlater seg blant annet giftige tungmetaller og kreftfremkallende stoffer som arsenikk, benzen, cyanid og fenoler. Forskere har påvist sammenheng mellom helseskader som kreft hos lokal urbefolkning, og forurensingen fra tjæresandutvinningen.

 

I 1990 ratifiserte Norge, som første land i verden, ILO-konvensjon nr. 169. Her listes urfolks rett til å bevare egen kultur og levesett opp. Områdene i Alberta, hvor Statoil i 2007 kjøpt seg inn, er områder tilhørende den kanadiske urbefolkningen. Statoil har ikke fått samtykke fra urbefolkningen til å drive oljeutvinning fra tjæresand, blant annet på grunn av de store skadene det påfører lokalmiljøet. Statoil bryter dermer ILO-konvensjonen, og gir blank i urbefolkningens rettigheter.

kilder:

http://awsassets.wwf.no/downloads/fakta_om_tjaresand.pdf

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/klima/FNs_klimapanel_IPCC/Femte-hovedrapport-fra-FNs-klimapanel/Delrapport-3-om-tiltak-og-virkemidler-for-a-redusere-utslipp-og-begrense-klimandringene/Tiltak-og-virkemidler-for-a-redusere-oppvarmingen-til-to-grader/

http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.8136822