Rødt lys for oppdrettsvekst

11.01.2018 av Gina Gylver

Natur og Ungdom mener det må gjøres store endringer i det nye regelverket for vekst i oppdrettsnæringa, trafikklyssystemet, før det kan brukes til å tillate produksjonsvekst. Slik det er i dag, strider trafikklyssystemet mot kvalitetsnormen for villaks, i tillegg til at det tar hensyn til alt for få miljøindikatorer.

Regjeringen har åpnet for at oppdrettsaktører fram til 31. januar kan søke om å få vokse i produksjonsområder som er grønne i trafikklyssystemet, som vil si at lakselusproblemene ikke overgår en grenseverdi regjeringen har satt.

Innføring av produksjonsområder langs kysten er et godt og nødvendig skritt i retning av en forvaltning som tar hensyn til den samlede belastningen oppdrett har på økosystemet. Dessverre strider trafikklyssystemet slik det er i dag i mot kvalitetsnormen for villaks, og den tillater vekst som vil bidra til uopprettelige skader på økosystemer i fjordene våre.

Kvalitetsnormen for villaks, vedtatt av kongen i statsråd i 2013, inneholder krav om at alle villaksbestandene skal opprettholde god kvalitet eller oppnå dette snarest. God kvalitet innebærer at 80 % av den naturlige laksebestanden og dens høstingspotensiale er intakt. I dag oppnår bare 1 av 5 villaksbestander god kvalitet.

Grenseverdiene for dødelighet hos villaks i trafikklyssystemet i dag tilrettelegger ikke for gjennoppbygging av villaksbestandene. De tillater at 30 % av områdets villaks dør  som følge av lakselus fra oppdrett i et produksjonsområde, før området får rød farge og produksjonen må reduseres. Hvis lakselusa dreper “bare” 10 % av villaksen, får området grønn farge og oppdrettsselskapene kan søke om produksjonsvekst.

Det er uaktuelt for Natur og Ungdom å støtte en vekst i noen områder så lenge lakselus er den eneste miljøindikatoren. Rømming, genetisk forurensing blant villaks, sykdom, utslipp av næringssalter, bestandsstatus for sjøørret, sjørøye, villaks og kysttorsk er mulige indikatorer som bør være med i bestemmelsen om hvor fjordsystemene kan tåle oppdrettsvekst.

Natur og Ungdom er også sterkt uenig i vurderingen om at røde områder ikke skal pålegges reduksjon i produksjon allerede ved første kapasitetsjustering. Hvis regjeringa ikke stoler nok på vurderingen av lakselus langs kysten til å kreve reduksjon i røde områder, bør de ikke benyttes til å tillate 6 % økning i produksjon i grønne områder, som er størstedelen av norskekysten. Kunnskap kan ikke håndplukkes etter hva som bidrar til næringsaktørenes ønsker eller regjeringas urealistiske vekstambisjoner for oppdrettsnæringa.

Trafikklyssystemet bør ikke åpne for produksjonsvekst før flere miljøindikatorer er tatt med i vurderingen som avgjør om et produksjonsområde er rødt, gult eller grønt. I tillegg må grenseverdiene for lakselus mellom grønt, gult og rødt område settes på et mye lavere nivå. Løsninger på miljøproblemene og strenge miljøkrav må på plass først; Vi kan ikke øke og øke produksjonen helt til de grønne områdene blir gule eller røde.

 

Relevante nyheter